Eşyalar | Kaba Kuvvet Kret Seti Sv5 - Kaba Kuvvet Kret Seti verir

Kaba Kuvvet Kret Seti Sv5

Kaba Kuvvet Kret Seti Sv5 Kaba Kuvvet Kret Seti Sv5
Kaba Kuvvet Kret Seti verir
En Büyük Miktar 49999
Sat 200000 Mavi Kristaller

İçindeki konu

Slot №1
EşyalarMiktarŞanslar
Kaba Kuvvet Kreti I - Savaşta SDR
Seviye 5
1100%
Slot №2
EşyalarMiktarŞanslar
Kaba Kuvvet Kreti II - Savaşta SDR
Seviye 5
1100%
Slot №3
EşyalarMiktarŞanslar
Kaba Kuvvet Kreti III - Savaşta SDR
Seviye 5
1100%
Slot №4
EşyalarMiktarŞanslar
Kaba Kuvvet Kreti IV - Savaşta SDR
Seviye 5
1100%

Talep Et

Almak için nerede Miktar Şanslar / Maliyet
Sv5 Nitalikli Kret Kutusu I - Rastgele Kret seti verir.Sv5 Nitalikli Kret Kutusu I - Rastgele Kret seti verir. 1