Eşyalar | Kaba Kuvvet Kret Seti Sv2 - Kaba Kuvvet Kret Seti verir

Kaba Kuvvet Kret Seti Sv2

Kaba Kuvvet Kret Seti Sv2 Kaba Kuvvet Kret Seti Sv2
Kaba Kuvvet Kret Seti verir
En Büyük Miktar 49999
Sat 32000 Mavi Kristaller

İçindeki konu

Slot №1
EşyalarMiktarŞanslar
Kaba Kuvvet Kreti I - Savaşta SDR
Seviye 2
1100%
Slot №2
EşyalarMiktarŞanslar
Kaba Kuvvet Kreti II - Savaşta SDR
Seviye 2
1100%
Slot №3
EşyalarMiktarŞanslar
Kaba Kuvvet Kreti III - Savaşta SDR
Seviye 2
1100%
Slot №4
EşyalarMiktarŞanslar
Kaba Kuvvet Kreti IV - Savaşta SDR
Seviye 2
1100%